Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 OFFERTES

 1. Alle offertes waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend.
 2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde zaken te weigeren.
 3. Door de verkoper desgevraagd verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten hem op daartoe gedaan verzoek onverwijld worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd. Deze bepaling geldt eveneens, wanneer de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft te kennen gegeven, dat hij teruggave wenst.

 

ARTIKEL 2 ACCEPTEREN VAN ORDERS

 1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is gestipuleerd, door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.
 2. Indien niet binnen 25 werkdagen na het aangaan der overeenkomst door de verkoper schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande, dat de verkoper te allen tijde gebruik mag maken van zijn in het derde lid omschreven recht.
 3. Indien een koper tegenover verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is de verkoper te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
 4. Orders door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor koper en verkoper bindend, met dien verstande, dat de verkoper het recht heeft, binnen 15 werkdagen aan de koper schriftelijk te kennen te geven, dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de order als geannuleerd geldt, tenzij koper en verkoper alsnog overeenstemming bereiken.
 5. Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de verkoper, behoudens het daaromtrent bepaalde in artikel 5. Indien verkoper niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt verkoper geacht akkoord te zijn gegaan.
 6. Indien de verkoper een schriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de koper schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de koper gewenste, dan dient de verkoper uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de koper hierop niet binnen 10 werkdagen schriftelijk reageert, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.
 7. Indien een door de verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal de verkoper, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.

 

ARTIKEL 3 VERZENDING EN LEVERING

 1. Door het plaatsen van een bestelling in onze webwinkel ontstaat een bindende overeenkomst, waarbij wij jou een e-mail toezenden ter bevestiging met alle order- en adresgegevens zoals door jou ingevoerd. Eventuele fouten in de bestelling zijn volledig jouw verantwoordelijkheid en risico. Mocht je desondanks een fout in de bestelling constateren, verzoeken wij je ons hiervan binnen 24 uur per e-mail op de hoogte te stellen.
 2. Voor zendingen binnen Nederland gelden geen verzendkosten voor bestellingen met een waarde van 150 euro of meer, terwijl voor zendingen naar België geen verzendkosten gelden voor bestellingen met een waarde van 175 euro of meer.
 3. Na ontvangst van de bestelling wordt een afschrift van de bestelling verstrekt op het door jou opgegeven e-mailadres. Indien dit afschrift niet is ontvangen, wordt de bestelling niet beschouwd als zijnde ontvangen.
 4. In geval van weigering door de koper om de correcte en onbeschadigde zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende vrachtkosten, opslagkosten en andere gerelateerde kosten voor rekening van de koper.
 5. De meeste artikelen die wij verkopen zijn op voorraad en streven wij ernaar om alle bestellingen binnen 17 uur na ontvangst te verwerken en op dezelfde dag te verzenden, van dinsdag tot en met vrijdag. Afhankelijk van de dag en het type verzending, wordt de bestelling doorgaans binnen 1-5 werkdagen bezorgd. Bestellingen geplaatst op zaterdag en zondag worden op dinsdag verzonden.
 6. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van de verkoper of door in zijn opdracht werkende expediteurs, reizen de zaken tot aan het moment van levering voor risico van de verkoper.
 7. De verkoper draagt de verantwoordelijkheid voor eventuele schade, verlies of diefstal van de zaken tijdens het transport tot aan het moment van levering.

 

ARTIKEL 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor: – door de verkoper aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of – krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede – ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
 2. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.
 3. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.
 4. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 6.
 5. Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.
 6. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
 7. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

 

ARTIKEL 5 DE LEVERTIJD

 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van de verkoper, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te ontbinden.
 3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt de verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

ARTIKEL 6 KLACHTEN

 1. Klachten dienen schriftelijk binnen een termijn van 14 dagen na de levering van de kunstwerken aan de verkoper kenbaar gemaakt te worden. Indien de omstandigheden die aanleiding geven tot de klacht bij de klant bekend zijn geworden, dient de klacht onverwijld schriftelijk ingediend te worden. Het niet tijdig indienen van de klacht leidt tot de niet-ontvankelijkheid ervan.
 2. Het principe van afzonderlijke transacties is van toepassing, wat impliceert dat klachten met betrekking tot een specifieke levering geen invloed hebben op eerdere of latere leveringen.
 3. Om geldige klachten in te kunnen dienen, dient de klant de ontvangen kunstwerken onmiddellijk na ontvangst te inspecteren op zichtbare gebreken.
 4. Indien een klacht vanwege de aard van het probleem of gebruikelijke praktijken niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na de levering kan worden ingediend, bestaat de mogelijkheid om de klacht alsnog in te dienen met inachtneming van hetgeen is bepaald in paragraaf 1 en 3.
 5. Klachten met betrekking tot kunstwerken die door de verkoper zijn geleverd en reeds zijn doorverkocht, worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze schriftelijk zijn ingediend.
 6. Indien de klant tijdig een klacht heeft ingediend, wordt de betalingstermijn verlengd – indien deze nog niet is verstreken – totdat het geschil is opgelost, of indien dat niet mogelijk is, totdat er een gerechtelijke uitspraak is gedaan.
 7. In geval van vermeende tekortkoming of andere situaties, dient de retournering van kunstwerken uitsluitend plaats te vinden na schriftelijke goedkeuring van de verkoper. Indien de verkoper niet binnen een termijn van 10 werkdagen reageert op het schriftelijke verzoek, wordt verondersteld dat hij akkoord is gegaan. Indien de verkoper het niet eens is met de retourzending, is hij verplicht zijn weigering schriftelijk te motiveren. Retourzendingen zonder schriftelijke goedkeuring laten de betalingsverplichting voor de factuurbedragen onverminderd van kracht, waarbij de kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de afnemer zijn.

 

ARTIKEL 7 GARANTIE

 1. De verkoper verleent garantie op de door hem geleverde kunstwerken aan de koper en de eerste gebruiker, voor gebreken die aan de verkoper kunnen worden toegeschreven en die optreden bij normaal gebruik. De garantieperiode wordt berekend vanaf de dag van facturering aan de koper. De volgende afschrijvingsprocedure is van toepassing:
  1. Binnen 3 maanden na de factuurdatum: De kosten voor reparatie of vervanging, inclusief binnenlands vrachtvervoer, worden volledig gedragen door de verkoper.
  2. Binnen 6 maanden na de factuurdatum: De kosten voor reparatie of vervanging, inclusief binnenlands vrachtvervoer, worden voor 1/2 gedeelte gedragen door de verkoper.
 2. Onjuiste behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde kunstwerken sluit elke reclamatie uit en doet garanties vervallen.

 

ARTIKEL 8 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
 2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

 

ARTIKEL 9 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

 1. Wanneer de verkoper door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. De verkoper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de koper.
 2. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is uiteraard het gevolg, dat hij niet tot naleving daarvan kan worden gedwongen. De koper dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de verkoper.
 3. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

 

ARTIKEL 10 DE BETALING

 1. Alle betalingen dienen netto-contant, zonder enige verrekening, binnen twee weken na de factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.
 2. In geval van op maat gemaakte kunstwerken dient de betaling als volgt te geschieden: 50% van het totaalbedrag dient vooraf te worden voldaan en de overige 50% na aflevering van het product. De factuur zal in twee termijnen worden verzonden, waarbij de eerste termijn de betaling vooraf betreft en de tweede termijn de betaling na aflevering.
 3. Na ontvangst van de betaling zal de productie van het kunstwerk aanvangen.
 4. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.
 5. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar.
 6. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of het niet nakomen van enige verplichting, doch de verkoper zal alvorens tot verdere maatregelen over te gaan eenmaal schriftelijk aanmanen.
 7. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des kopers, heeft de verkoper het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke verkoper ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.
 8. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in lid 3 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 12.
 9. Indien niet op de vervaldag is voldaan, zijn onder de in lid 6 bedoelde kosten begrepen porti van brieven van aanmaning, de kosten, in rekening gebracht door hen, die door de verkoper met de invordering worden belast, enz

 

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.

Op de hoogte blijven van nieuwe acties en exclusieve VIP uitnodigingen ontvangen?

Laat je inspireren